Učinak bagera

Predhodna Početak Gore Naredna


 

Ova strana je poslednji put izmenjena:
23.11.01 16:38:12

Podela masina po vrsti rada

Proračun učinka bagera i srodnih mašina zavisi od načina rada bagera koji može biti sa cikličnim ili kontinualnim dejstvom. U zavisnosti od vrste radnog organa bageri i njihove srodne mašine se prema načinu rada dele na :

 

Praktični učinak bagera sa cikličnim dejstvom se računa po obrascu:

gde je:          Ut – teorijski učinak

kvkoeficijent korišćenja radnog vremena

kpkoeficijent punjena radnog organa

krkoeficijent rastresitosti

kokoeficijent okreta bagera

kikoeficijent načina istovara materijala

kzkoeficijent zahvatanja materijala

kutkoeficijent usklađenosti transporta

kukoeficijent optimalnosti uslova rada na terenu

Kod cikličnog dejstva teorijski učinak se računa po formuli:

pri čemu je:  Tc - trajanje ciklusa (min ili sec)

q - zapremina radnog organa (m3)

T - konstanta (60 za Tc u min, 3600 za Tc u sec)

Vrednost radnog ciklusa Tc odnosi se na ugao zaokreta bagera od 90° i na optimalnu visinu radnog čela kod kopanja.

Skok na početak strane
Početak strane

 

Praktični učinak bagera sa kontinualnim dejstvom se obračunava po obrascu:

gde je:         q – zapremina kofice (dm3)

a - odstojanje kofica (m)

v - brzina kretanja kofica (m/s)

kvkoeficijent korišćenja radnog vremena

kpkoeficijent punjena radnog organa

krkoeficijent rastresitosti

 

Skok na početak strane
Početak strane

Povratak na pocetak GRAMAK-a
Molimo vas da komentare pošaljete na gramak@grf.bg.ac.yu