Srodne mašine

Predhodna Početak Gore


 

Ova strana je poslednji put izmenjena:
23.11.01 16:38:12

Podela masina po vrsti rada

U grupu srodnih mašina spadaju:


Kabel-bager

Osnovne karakteristike (prosečne vrednosti):

 • Učinak: 7,5 - 140 m3/h
 • Zapremina radnog organa: 0,25 - 8 m3
 • Težina u pogonu: 0,3 - 3 t (samo vedrica)
 • Snaga: 40 - 300 KS
 • Dohvat: 30 - 165 (300)  m

Kabel–bageri predstavljaju kombinaciju kabel–krana i bagera sa povlačnom kašikom. Pogodni su za primenu kod eksploatacije šljunkara, regulacionih radova i na građenju brana. Mogu sa uspehom da vrše i iskop pod vodom, kada je moguće iskop vršiti sa obale.

Kabel-bager se sastoji od jednog tornja, koji je obično fiksan, i jednog ankera, koji se može pokretati. Pogonska mašina ima dva vitla i to za vučno i noseće uže. Uobičajeni rasponi se kreću od 100 do 350 m, a zapremina korpe, koja se kreće po nosećem užetu, od 0,33 do 4,0 m3. Visina tornja na svakih 50 m raspona treba da bude 7,0 m. Brzina kretanja korpe prilikom punjenja je oko 1,0 m/s, a brzina pune korpe od 4,0 do 8,0 m/s.

Skok na početak strane
Početak strane

Kabel -skreper

Osnovne karakteristike (prosečne vrednosti):

 • Učinak: 4 - 900 m3/h
 • Zapremina radnog organa: 0,2 - 11,3 m3
 • Težina u pogonu: 0,1 - 6 t (samo vedrica)
 • Snaga: 20 - 700 KS
 • Dohvat: 30 - 240 m

Kabel-skreper se primenjuju uglavnom kod eksploatacije šljunkara kao i za stvaranje deponija, a ređe za iskop zemlje. Može se primeniti i za iskop pod vodom kada je moguć rad sa kopna.

Po svojoj konstrukciji su mnogo jednostavniji od kabel-bagera. Ima dva užeta, od kojih jedno vuče punu korpu, a drugo vraća korpu na polazni položaj. Korpa je skreperska bez dna. Za vreme celog procesa korpa ostaje na zemlji i kreće se samo napred nazad. Zbog svog oblika lako klizi po terenu kada je napunjena, a i lako se puni bez dubljeg zasecanja tla.  Zapremine korpe se uglavnom kreću od 0,20 do 3,0 m3, a rasponi od 60 do 130 m (a ima tipova i za veće raspone). Brzina kretanja pune korpe je 1,0 m/s, a prazne 1,5 m/s.

Skok na početak strane
Početak strane

Sisajući bager - "refuler"

Plovni bager - "refuler"
Skica bagera refulera

Primenjuje se za iskop pod vodom iz rečnih korita i sa obala. Sastoji se od moćnog pumpnog uređaja na šlepu ili pontonskom splavu. Usisni vod najčešće silazi u dno korita kroz prorez u trupu šlepa. Jaka centrifugalna pumpa potiskuje isisanu mešavinu vode i mulja, blata, peska ili šljunka, kroz potisni vod bilo na obalu i do 2500 m daljine, ili dalje u korito. Kompaktno tlo korita se iseca odn. drobi specijalnom glavom s noževima "frezerom" koja se okreće aksijalno na početku usisnog voda. Usisni vod je ponekad ukrućen konstrukcijom koja nosi i obrtnu osovinu frezera. Strela sa užadima i vitlima omogućuje manipulisanje usisnim vodom. Šlep se kotvi bacanjem kotve, vezivanjem za obalu ili fiksiranjem za pobijene šipove, a pomera se vitlima na šlepu radi proširenja iskopa.

Skok na početak strane
Početak strane

Bager lopata - planirač

Osnovne karakteristike (prosečne vrednosti):

 • Snaga: 16 - 155 KS
 • Radna težina: 6,2 - 46 t
 • Zapremina radnog organa: 0,2 - 1,5 m3
 • Napadna sila radnog organa: 3.400 - 18.200 kg
 • Iskop:
  • maksimalni dohvat: 4,04 - 9,50 m
 • Istovar:
  • maksimalan domet: 3,40 - 7,10 m
  • visina od gazišta: 2,00 - 6,70 m

Podesan je za planiranje u nivou i na blagim kosinama, uklanjanje asfalt-betonskih kolovoza i sl. Radni organ, kašika - lopata, visi o streli tako da može da klizi duž strele pomoću kotrljajućih točkića. Kašika ima otvor sa oštrom donjom ivicom na kojoj se nalaze i zupci. Zasecanje tla se vrši klizanjem kašike unapred. Donja strana kašike se otvara kao kapak oko šarki pomoću mehaničke, hidraulične ili električne komande. U radnom položaju strela se drži paralelno terenu, dok se za istovar podiže s punom lopatom.

Skok na početak strane
Početak strane

Rotacioni kopači

Rotacioni kopač

Rotacioni kopač

Upotrebljavaju se prvenstveno u rudarstvu, ali dolaze u obzir i u građevinarstvu. Mogu da služe za iskope naviše i naniže. Sastoje se od 6 do 12 kofica, zapremine od 8 do 250 l (u rudarstvu i do 3600 l), koje su pričvršćenje na jednom točku postavljenom na kraju pokretljive katarke. Brzina okretanja točka sa koficama je od 10,5 do 30 obrta u minuti a prečnik mu je 1,44 do 5,30 m. Pražnjenje kofica se vrši na najvišem položaju, bočno, istresanjem otkopane zemlje na transportnu traku, pomoću koje se vrši utovar transportnih sredstava.

Skok na početak strane
Početak strane

Rovokopači

Namenjeni su iskopu rovova sa vertikalnim ili zakošenim stranama. Ima ih različitih konstrukcija i to:

 • rovokopač sa koficama,
 • rovokopač sa rotacionim točkom i
 • rovokopač sa glodačem (frezerom).

Rovokopač rotacionim točkom

Rovokopač sa rotacionim točkom

Rovokopači su postavljeni na gusenicama i imaju pokretljiv krak sa koficama, slično bagerima vedričarima. Iskopana zemlja se istresa preko kose ravni na manji trakasti transporter, koji se može pokretati bilo ulevo ili udesno, na onu stranu na koju je pogodnije da se istovaruje zemlja. Brzina napredovanja rada na kopanju rova iznosi od 30 do 200 m'/h, u zavisnosti od dubine i širine rova. Širina rova može da bude od 0,30 do 0,90 m (specijalno i do 2,75 m), a dubina kopanja od 1,25 do 4,90 m. Snaga dizel motora je od 30 do 70 kW.

 


Skok na početak strane
Početak strane

Povratak na pocetak GRAMAK-a
Molimo vas da komentare pošaljete na gramak@grf.bg.ac.yu