Građevinarstvo | Arhitektura | Konkursi | Građevinske firme | Građevinske mašine
Glavni meni
Početna strana

Novosti
Graditeljske obuke
Konkursi i tenderi
Događaji
Časopisi
Knjige
Zakoni i propisi
Građevinske firme
Softver
Građevinske mašine

Pretraga
Prijatelji
Kontaktirajte nas
Marketing
Događaji
 Zoom UE
O nama
YU Build je firma koja se bavi pružanjem konsultantskih usluga u oblasti građevinarstva za uspešnu realizaciju projekta od prve ideje do završetka gradnje.
YU Build tim
 
  YU Build Više o nama...  
Ponuda poslova
Želite da radite u struci?

Pogledajte ponudu svih poslova u arhitekturi i građevinarstvu.

Najnoviji poslovi:
Prijatelji

Građevinarstvo

Informator o legalizaciji bespravnih objekata

Ponedeljak, 10. novembar 2003.
Građevinarstvo

U sledećem tekstu možete pročitati 10 najčešćih pitanja i odgovora u vezi legalizacije. Sav materijal je preuzet sa zvaničnog sajta Ministarstva urbanizma i građevina Vlade Republike Srbije.

Google!Facebook!Twitter!LinkedIn!

1. Kojim zakonom je regulisan postupak legalizacije?

Postupak legalizacije regulisan je članovima 161, 162, 163 i 164 Zakona o planiranju i izgradnji, koji je objavljen u "Službenom glasniku Republike Srbije" broj 47/2003, i stupio je na snagu 13. maja 2003. godine.

2. Kakav je interes da se legalizuju bespravno izgrađeni objekat?

Legalizacijom, vlasnik bespravno izgrađenog objekta:
- može na osnovu upotrebne dozvole da uknjiži objekat u zemljišne knjige, odnosno u katastar nepokretnosti. uknjiženjem objekta, vlasnik stiče pravnu sigurnost u pravnom prometu za sebe, stiče uslove za dobijanje hipotekarnog kredita, i stiče sva druga prava koja mu po zakonu pripadaju po ovom osnovu;
- može da iskoristi sve finansijske pogodnosti koje su predviđene za postupak legalizacije;
- izbeći će plaćanje stostrukog iznosa naknade za korišćenje građevinskog zemljišta ukoliko se ne prijavi,
- izbeći će rušenje bespravno izgrađenog objekta (kada se radi o objektima profanog karaktera)

3. Koji objekti su predmet legalizacije?

- objekti koji su izgrađeni, dograđeni, rekonstruisani i sl. bez građevinske dozvole odnosno svi oni objekti koji iz bilo kog razloga nisu u knjigama
- objekti za koje postoji građevinska dozvola, ali je investitor prekoračio vrstu ili obim radova odobren tom građevinskom dozvolom;
- objekti za koje je izdata privremena građevinska dozvola;
- objekti koji se koriste bez upotrebne dozvole.

Rok za legalizaciju

4. Koji je krajnji rok za podnošenje prijave za legalizaciju i da li će rok za legalizaciju biti produžen?

Krajnji rok je 13. novembar 2003. godine i neće biti produženja roka jer za to ne postoji razlog!

Prijava za legalizaciju (13.05.2003. - 13.11.2003. godine)

5. Ko je dužan da podnose prijavu za legalizaciju i gde se podnosi prijava ?

Vlasnik bespravno izgrađenog objekta podnosi prijavu u opštinskom, odnosno gradskom organu uprave nadležnom za poslove urbanizma.

6. Koji podaci treba da se navedu u prijavi za legalizaciju?

- namena objekta - sakralni ili profani (stambeni, poslovni, pomoćni i dr.);
- vrsta bespravno izvedenih radova (izgrađen, dograđen, rekonstruisan i sl.);
- mesto, ulica i broj gde se objekat nalazi;
- katastarska parcela i katastarska opština na kojoj se objekat nalazi;
- popis dokumentacije koju podnosilac prijave podnosi uz prijavu;
- ime, prezime, tačna adresa i kontakt telefon podnosioca prijave.

Napomena:
- proverite da li je odeljenje nadležno za poslove urbanizma pripremilo odštampane prijave za legalizaciju;
- možete koristiti obrazac prijave za legalizaciju koji je sastavni deo ovog informatora.

7. Šta se podnosi uz prijavu za legalizaciju?

1. Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, odnosno pravu korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu i rešenje iz člana 84. ovog zakona (npr. izvod iz zemljišne knjige koji izdaje zemljišno - knjižno odeljenje opštinskog suda, odnosno izvod iz katastra nepokretnosti, kupoprodajni ugovor overen u sudu, ugovor o zakupu, sudsko rešenje o nasleđivanju i drugi dokazi iz kojih se može utvrditi pravo svojine).
Napomena:
za sva pitanja u vezi postupka donošenja rešenja iz člana 84. ovog zakona, obratite se opštinskom organu uprave nadležnom za imovinsko-pravne poslove.

2. Geodetski snimak sa skicom parcele, objektima i površinom objekata.
Objašnjenje:
- geodetski snimak u smislu ovog zakona jeste kopija plana;
- kopija plana pribavlja se u službi za katastar nepokretnosti koja postoji u svakoj opštini;
- podaci na kopiji plana treba da budu ažurni, što znači da na kopiji plana treba da budu ucrtani svi objekti na parceli, njihova namena i iskazane njihove površine. Ako svi objekti na parceli nisu ucrtani, vlasnik objekta treba da angažuje geometra sa licencom koji će izvršiti geodetsko snimanje onih objekta na parceli koji nisu ucrtani u katastru na katastarskom planu (spisak ovlašćenih geodetskih organizacija, odnosno geometara sa licencom, može se dobiti u službi za katastar nepokretnosti. Geodetski snimak koji izradi ovlašćeni geometar, vlasnik objekta dostavlja službi za katastar nepokretnosti, koja nakon toga izdaje overenu kopiju plana, sa ažurnim podacima;
- kopija plana koja se podnosi uz prijavu za legalizaciju ne sme biti starija od 6 meseci.

3. Dokaz o uplati administrativne takse.

8. Šta se prilaže uz zahtev za izdavanje odobrenja za izgradnju?

1. Obaveštenje organa o mogućnosti legalizacije predmetnog objekta;

2. Projekat izvedenog objekta, koji izrađuje ovlašćeni projektant (obim i sadržaj projekta izvedenog objekta biće niži u odnosu na projektnu dokumentaciju za objekte koji se grade);

3. Dokaz o pravu svojine, odnosno zakupa na građevinskom zemljištu, odnosno pravu svojine na objektu, odnosno pravu korišćenja na neizgrađenom građevinskom zemljištu i rešenje iz člana 84. ovog zakona (objašnjenje isto kao kod prijave za legalizaciju);

4. Dokaz o uređivanju međusobnih odnosa sa direkcijom koja uređuje građevinsko zemljište;

5. Drugu dokumentaciju, ukoliko je navedena u obaveštenju o mogućnosti legalizacije.

9. Koliko košta legalizacija bespravno izgrađenog objekta, odnosno kolika je naknada za uređenje građevinskog zemljišta?

Kriterijume za obračun troškova naknade za uređenje građevinskog zemljišta uređuje svaka opština svojom odlukom. Cena legalizacije bespravno izgrađenog objekta zavisi od zone u kojoj je objekat izgrađen, njegove namene i veličine, ali i olakšica koje opština može da predvidi u svojoj odluci. Tačan iznos naknade za legalizaciju konkretnog objekta može se dobiti u direkciji koja uređuje građevinsko zemljište.

Pravne posledice

10. Šta čeka vlasnika nelegalizovanog bespravno izgrađenog objekta? 1. Na osnovu rešenja o rušenju objekta, vlasnik bespravno izgrađenog objekta dužan je da sruši bespravno izgrađeni objekat u roku koji će biti određen rešenjem o rušenju.

" ako vlasnik bespravno izgrađenog objekta ne sruši objekat čije je rušenje naloženo rešenjem o rušenju, ovo rešenje izvršava se prinudnim putem.

2. Vlasnik bespravno izgrađenog objekta dužan je da plaća naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta u visini stostrukog iznosa propisanog aktom opštine, i to od dana donošenja rešenja o rušenju do dana izvršenja rešenja o rušenju objekta

" ako vlasnik bespravno izgrađenog objekta ne plaća naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta u visini stostrukog iznosa propisanog aktom opštine, prinudna naplata vršiće se po propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija.


Preporučene knjige:

Građevinski materijali u praksi

Cena: 875 dinara
Ilustrovani leksikon mašinskih materijala

Cena: 761.25 dinara
Sledeći članak   Prethodni članak

Poslednjih 5 vesti iz kategorije Građevinarstvo:
Vesti iz YU Builda
YU Build Newsletter
Želite da budete informisani?
Pristupite mejling listi na kojoj ćete jednom nedeljno pratiti najzanimljivije vesti iz oblasti građevinarstva i arhitekture.

 
Kupite stručne knjige
Posebno izdvajamo
Usluge koje nudimo

Od nedavno YU Build može da Vam ponudi uslugu uporedne analize idejnih rešenja koja doprinosi maksimiziranju profita i minimiziranju nepotrebnih troškova na projektu.

Pogledajte na konkretnom projektu kolike uštede su moguće evaluacijom idejnog rešenja i izradom kontrolnog projekta.

Kategorije