Nove boje za tretiranje površina smanjuju koncentraciju zaga?iva?a za ?ak 88,8% i eliminišu 99,9% bakterija i virusa. Ova generacija boja donosi dah svežeg vazduha u naše kuc?e koriš?enjem samo sun?eve svetlosti.

Možda ?e vas iznenaditi, ali vazduh na urbanim putevima sa prose?nim saobrac?ajem može zapravo biti ?istiji od vazduha u našim dnevnim sobama. Studije su pokazale da neki štetni zaga?iva?i vazduha mogu da postoje u vec?im koncentracijama u zatvorenim prostorima nego napolju.

Na lokaciji Dautovac, na preko 70 hektara površine zapo?eti su pripremni radovi na izgradnji proizvodnog pogona fabrike municije Prvi Partizan.

Prvi Partizan iz Užica ?e prema re?ima direktora Dobrosava Andri?a na Beloj zemlji investirati više od 12 miliona evra u izgradnju objekata ukupne površine preko 20 000 m2.

Izgradnja zatvorenog bazena, sportskih terena, bungalova, postavljanje mobilijara za decu i rekreaciju i ure?enje plaže na vešta?kom jezeru u Kovinu, samo su deo planova lokalne samouprave za razvoj popularne Šljunkare.

Omiljeno kupalište Kovinaca trebalo bi da se razvije u moderan turisti?ki i sportski kompleks. Opština priprema dokumentaciju, a ho?e li biti novca i za po?etak izgradnje, ostaje da se vidi u narednim mesecima.

Ste?ajni upravnik Niskogradnje-?a?ak put oglasio je prodaju ove firme kao pravnog lica, javnim prikupljanem ponuda. Procenjena vrednost ste?ajnog dužnika kao pravnog lica iznosti 143.652.747 dinara, a depozit za u?eš?e u prodaji 28.730.550 dinara. Spisak imovine ste?ajnog dužnika koja je predmet prodaje, kao i status iste, detaljno je prikazan u prodajnoj dokumentaciji. 

Uplata depozita je do 20. aprila 2017 godine do 14 ?asova. Rok za dostavljanje ponuda je 27. april 2017. godine do 13 ?asova, a istog dana bi?e i otvorene ponude u Agenciji za licenciranje ste?ajnih upravnika (Terazije 23, Beograd).

Školska sportska sala u E?ki sve?ano je otvorena u ponedeljak, 27. marta 2017 godine, ?ime je privedena kraju još jedna zna?ajna investicija u oblasti sportske infrastrukture na teritoriji Grada Zrenjanina.

 
Gradnja sale u E?ki po?ela je pre ta?no tri godine. Zbog odre?enih izmena u projektu gradnja je u jednom delu usporena, da bi tokom prošle godine bila intenzivirana i sala u potpunosti završena.Objekat zauzima korisnu površinu od 1.200 kvadratnih metara i raspolaže tribinama za oko 200 gledalaca i neophodnom prate?om infrastrukturom. Investiciona vrednost gradnje iznosila je 56 miliona dinara.
Jedan je od najve?ih objekata u kategoriji školskih i sportskih sala na teritoriji Grada Zrenjanina je ?etvrta takva investicija realizovana u periodu kra?em od godinu ipo dana, nakon što su završene i otvorene sale u Aradcu, Botošu i Mihajlovu, prenosi sajt Grada Zrenjanina.

 Evropska komisija objavi?e konkretan predlog za jedinstvene evropske putarine. Evropska poverenica za saobra?aj Violeta Bulc rekla je za Welt am Sonntag da ?e odgovaraju?i predlog biti formulisan do kraja maja. Cilj je da voza?i u budu?nosti mogu da koristei sve puteve u Evropi u budu?nosti, bez zaustavljanja, prenosi Indikator.ba.

Naknade treba da "budu automatski obra?unate upotrebom jedinstvenog postupka, kroz prepaid sistem ili putem mese?nih izveštaja".

Designed by YU-Build