Izgradnja zatvorenog bazena, sportskih terena, bungalova, postavljanje mobilijara za decu i rekreaciju i ure?enje plaže na vešta?kom jezeru u Kovinu, samo su deo planova lokalne samouprave za razvoj popularne Šljunkare.

Omiljeno kupalište Kovinaca trebalo bi da se razvije u moderan turisti?ki i sportski kompleks. Opština priprema dokumentaciju, a ho?e li biti novca i za po?etak izgradnje, ostaje da se vidi u narednim mesecima.

Ste?ajni upravnik Niskogradnje-?a?ak put oglasio je prodaju ove firme kao pravnog lica, javnim prikupljanem ponuda. Procenjena vrednost ste?ajnog dužnika kao pravnog lica iznosti 143.652.747 dinara, a depozit za u?eš?e u prodaji 28.730.550 dinara. Spisak imovine ste?ajnog dužnika koja je predmet prodaje, kao i status iste, detaljno je prikazan u prodajnoj dokumentaciji. 

Uplata depozita je do 20. aprila 2017 godine do 14 ?asova. Rok za dostavljanje ponuda je 27. april 2017. godine do 13 ?asova, a istog dana bi?e i otvorene ponude u Agenciji za licenciranje ste?ajnih upravnika (Terazije 23, Beograd).

Školska sportska sala u E?ki sve?ano je otvorena u ponedeljak, 27. marta 2017 godine, ?ime je privedena kraju još jedna zna?ajna investicija u oblasti sportske infrastrukture na teritoriji Grada Zrenjanina.

 
Gradnja sale u E?ki po?ela je pre ta?no tri godine. Zbog odre?enih izmena u projektu gradnja je u jednom delu usporena, da bi tokom prošle godine bila intenzivirana i sala u potpunosti završena.Objekat zauzima korisnu površinu od 1.200 kvadratnih metara i raspolaže tribinama za oko 200 gledalaca i neophodnom prate?om infrastrukturom. Investiciona vrednost gradnje iznosila je 56 miliona dinara.
Jedan je od najve?ih objekata u kategoriji školskih i sportskih sala na teritoriji Grada Zrenjanina je ?etvrta takva investicija realizovana u periodu kra?em od godinu ipo dana, nakon što su završene i otvorene sale u Aradcu, Botošu i Mihajlovu, prenosi sajt Grada Zrenjanina.

 Evropska komisija objavi?e konkretan predlog za jedinstvene evropske putarine. Evropska poverenica za saobra?aj Violeta Bulc rekla je za Welt am Sonntag da ?e odgovaraju?i predlog biti formulisan do kraja maja. Cilj je da voza?i u budu?nosti mogu da koristei sve puteve u Evropi u budu?nosti, bez zaustavljanja, prenosi Indikator.ba.

Naknade treba da "budu automatski obra?unate upotrebom jedinstvenog postupka, kroz prepaid sistem ili putem mese?nih izveštaja".

Kompanija Somoborelektro ugovorila je javno-privatno partnerstvo sa Opštinom Vrbas za zamenu 1.469 starih i neefikasnih svetiljki.

Svetiljke ?e biti zamenjene u ?etiri naseljena mesta Vrbasa - Kucura, Zmajevo, Ravno Selo i Savino Selo. Somborelektro je izabran zato što je ponudio najnižu cenu na javnom konkursu, od 276.432 EUR (bez PDV-a). 

- Nove svetiljke treba da budu izra?ene u HPS ili LED tehnologiji sa odgovaraju?im lirama i nosa?ima, sa efikasnim opti?kim blokom, visokim stepenom mehani?ke zaštite i zaptivanja u sklopu sa efikasnim izvorima svetlosti, kao i opreme i materijala. Svetiljke moraju u potpunosti odgovarati tehni?kim zahtevima standarda i moraju da omogu?e postizanje ušteda u potrošnji elektri?ne energije - navedeno je u javnom pozivu.

Izvor: Ekapija

Kragujev?ani ?e uskoro dobiti svoj Avantura park, a njegova izgradnja predvi?ena je u zoni Šumari?kog jezera na površini od 800 m2. Turisti?ka organizacija Kragujevca raspisala je tender za nabavku dobara sa prate?im uslugama i radove na njegovoj izgradnji, pa zainteresovani ponu?a?i svoje ponude mogu dostaviti do 21. aprila. Predvi?eno je da Avantura park ima dve celine - prva za decu i odrasle (decu višu od 135 cm) trebalo da sadrži najmanje 13 prepreka/staza na visini od min 4m.

Designed by YU-Build